Bản Build được chạy vào ngày 02/03/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Khách hàng - Thêm trường “Giới tính”

Thông tin của khác hàng được bổ sung thêm trường cột “Giới tính”.

Khi Nhà bán hàng xuất dữ liệu về thông tin khách hàng, file dữ liệu có thêm một cột “Giới tính”.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. In đơn hàng - Thêm Khuyến mãi theo line items khi in đơn hàng 

Nội dung đươc in trên đơn hàng cũng được nhiều Nhà bán hàng cũng như Khách mua hàng xem trọng. Vì thế, hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng bổ sung thêm phần "Khuyến mãi theo sản phẩm" (Khuyến mãi theo line items) khi in đơn hàng.

Để in được phần khuyến mãi theo line items, Nhà bán hàng phải chỉnh tại phần cấu hình "in đơn hàng".  

Nhà bán hàng thêm đoạn mã sau vào nội dung đơn hàng khi thực hiện cấu hình.

{% if line_item.line_item_properties %}  
<tr>
<td>
{% for property in line_item.line_item_properties %} <p> {{ property | first }} : {{ property | last }} </p>
{% endfor %}
</td>
</tr> {%endif %}

Kết quả hiển thị như sau:

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

3. Đơn hàng - Lọc đơn hàng - Thêm trạng thái “Không hủy”

Nhằm giúp Nhà bán hàng thuận lợi hơn trong việc lọc đơn hàng, hệ thống Haravan bổ sung thêm trạng thái “Không hủy” trong điều kiện lọc Trạng thái đơn hàng.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

4. Nhóm sản phẩm - Sắp xếp theo “Tồn kho giảm dần”

Việc sắp xếp nhóm sản phẩm giúp Nhà bán hàng thuận lợi hơn trong sự trực quan về hiển thị, hay về cách tổ chức quản lý sản phẩm. Giá trị tồn kho là một thông tin quan trọng trong kinh doanh.

Vì vậy, hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng sắp xếp nhóm sản phẩm theo "Tồn kho giảm dần" trong lần cập nhật tính năng mới này.

Lưu ý: Hiện tại phần này khi cấu hình trong nhóm sản phẩm thì chỉ có giao diện (theme) mặc định được áp dụng trực tiếp. Đối với những giao diện (theme) khác, Nhà bán hàng vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.