Bản Build được chạy vào ngày 05/04/2018 cập nhật cho Hararetail với các tính năng mới:

1. Cấu hình bán hàng - Thêm Cấu hình Đổi/Trả một lần

Trong cấu hình bán hàng của Hararetail được bổ sung một tính năng mới, cho phép Nhà bán hàng cấu hình “Đổi/Trả một lần”. Khi tính năng này được bật, một đơn hàng (sau khi xác nhận đã hoàn thành) chỉ được phép Đổi hoặc Trả một lần duy nhất.

Sau khi đơn hàng đã thực hiện tính năng Đổi/Trả, nút thực hiện Đổi/Trả cho đơn hàng sẽ tự động mất nên Nhà bán hàng sẽ không thể thực hiện Đổi/Trả thêm vào lần sau.

Đối với các Nhà bán hàng không thực hiện mở tính năng này, Nhà bán hàng có thể thực hiện Đổi/Trả nhiều lần cho một đơn hàng, chỉ cần thỏa mãn các điều kiện:

 • Đơn hàng đã được xác nhận đã hoàn thành.
 • Đơn hàng còn có thể nhập trả thêm về số lượng hàng hóa hay số tiền mua hàng.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

Để xem thêm bài viết khác, hướng dẫn Đổi/Trả trong HaraRetail, vui lòng click vào đây.

2. Sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi".

Sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi" là sản phẩm được nhấp chọn "Không áp dụng khuyến mãi" trong trang Chi tiết đơn hàng.

Các sản phẩm có thuộc tính này sẽ không thực hiện được khuyến mãi khi xử lý trong hệ thống Haravan và cả Hararetail. Cụ thể:

  • Khuyến mãi theo sản phẩm (Khuyến mãi theo line items): Khi chọn thực hiện khuyến mãi cho sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi", hệ thống không cho phép thực hiện khuyến mãi.

   Đồng thời, hệ thống xuất hiện thông báo nhắc nhở "Sản phẩm này không áp dụng khuyến mãi".

  • Khuyến mãi tại trang thanh toán (Khuyến mãi mã giảm giá, tiền mặt hoặc %):
   - Đối với trường hợp trong giỏ hàng chỉ có duy nhất một sản phẩm và sản phẩm này có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi" thì hệ thống không áp dụng khuyến mãi cho sản phẩm này.

   - Nếu trong giỏ hàng có nhiều sản phẩm và trong đó có ít nhất 1 sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi", thì việc áp dụng khuyến mãi chỉ thực hiện được cho các sản phẩm không có thuộc tính, mà không thực hiện được cho các sản phẩm có thuộc tính.

   Khi tồn tại ít nhất một sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi" trong Giỏ hàng tại Checkout, khi nhấp thực hiện khuyến mãi, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo nhắc nhở "Khuyến mãi sẽ không được áp dụng cho những sản phẩm không áp dụng khuyến mãi".

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

Để xem thêm bài viết khác, hướng dẫn Tạo đơn hàng trong HaraRetail, vui lòng click vào đây.

3. Đồng bộ Barcode đơn hàng theo Trang quản trị của Haravan

Hararetail thực hiện đồng bộ bộ Barcode theo theo bộ Barcode trong Back-end hệ thống của Haravan.

Barcode này là barcode của đơn hàng trên Haravan (bao gồm luôn Hararetail). Việc đồng bộ này nằm giúp chuẩn hóa bộ Barcade trên toàn bộ hệ thống Haravan.

Nội dung của thông tin này mang tính thông báo, không kèm theo phần Hướng dẫn sử dụng.

Để xem thêm bài viết khác, hướng dẫn Cấu hình hóa đơn trong HaraRetail, vui lòng click vào đây.