Bản Nâng cấp (Build) được chạy vào ngày 10/05/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Zalo Shop - Thêm Field cập nhật

Sau bản Nâng cấp, Zalo Shop có 2 sự thay đổi:

 • Thêm field cập nhật:

Zalo Shop được hệ thống Haravan tích hợp thêm Field cập nhật, giúp Nhà bán hàng cấu hình trường thông tin khi đồng bộ sản phẩm sang Zalo Shop.

Các trường thông tin này bao gồm:

 • Tên
 • Ảnh
 • Mô tả
 • Giá

Các cấu hình này được hệ thống tick chọn mặc định.

Nếu muốn ngưng đồng bộ trường thông tin nào, Nhà bán hàng bỏ chọn trường thông tin đó.

Lưu ý:

Các trường thông tin này áp dụng cho trường hợp đồng bộ cập nhật sản phẩm.

Đối với trường hợp đồng bộ tạo mới sản phẩm, các trường thông tin vẫn được đồng bộ đầy đủ.

 • Thay đổi đồng bộ giá cho sản phẩm dưới 10.000 Đ:

Hiện tại, các sản phẩm có giá bằng 0, khi đồng bộ sang Zalo Shop, sẽ có giá là Liên hệ.

Sau bản Nâng cấp, giá của tất cả sản phẩm dưới 10.000 Đ, bao gồm cả sản phẩm 0 Đ, khi đồng bộ sẽ có giá là 10.000 Đ.

Haravan

Zalo Shop

Trước

0 Đ

Liên hệ

Sau

0 đến 9.999 Đ

10.000 Đ

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Adayroi - Thêm Field cập nhật

Sau bản Nâng cấp, Adayroi có 2 sự thay đổi:

 • Thêm field cập nhật:

Adayroi được hệ thống Haravan tích hợp thêm Field cập nhật, giúp Nhà bán hàng cấu hình trường thông tin khi đồng bộ sản phẩm sang Adayroi.

Các trường thông tin này bao gồm:

  • Giá (Price)
  • Số lượng sản phẩm (Quanlity)

Các cấu hình này được hệ thống tick chọn mặc định.

Nếu Nhà bán hàng bỏ trường thông tin nào, thì giá trị của trường thông tin đó khi đồng bộ sang Adayroi sẽ là  -999999.

Các sản phẩm có giá hay số lượng tồn kho là -999999 thì không thực hiện được giao dịch trên Adayroi.

Chọn

Không chọn

Giá (Price)

Giá trên Haravan

-999999

Số lượng sản phẩm (Quanlity)

Số lượng trên Haravan

-999999

 • Quản lý sản phẩm trên nhiều kho hàng:

Hiện tại, Adayroi chỉ phép Nhà bán hàng thực hiện trên 1 kho hàng (được nhận diện bằng mã kho).

Sau bản Nâng cấp, Nhà bán hàng có thể thực hiện quản lý sản phẩm trên nhiều kho hàng khác nhau, thông qua các mã kho.

Ví dụ: SP1 có số lượng 100, sẽ được ghi nhận với số lượng là 100 trên các kho A, B, C.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.