Bản Build được chạy vào ngày 13/03/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Khuyến mãi - Người tạo khuyến mãi

Khi Nhà bán hàng thực hiện tạo khuyến mãi tại Trang quản trị, hệ thống Haravan sẽ ghi nhận người tạo khuyến mãi hiển thị tên người tạo trên trang danh sách khuyến mãi.

Việc hoạt động của một website bán hàng Thương mại điện tử thường có từ hai quản trị viên trở lên nên việc ghi nhận và hiển thị này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc quản lý.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Sản phẩm có thuộc tính “Không áp dụng khuyến mãi” trên Trang quản trị

Hệ thống Haravan thêm một trường thuộc tính mới cho sản phẩm: thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi". Thuộc tính hỗ trợ Nhà bán thiết lập những sản phẩm không muốn áp dụng chương trình khuyến mãi.

Một sản phẩm có thuộc tính "Không áp dụng khuyến mãi" thì sản phẩm sẽ không được áp dụng bởi bất cứ khuyến mãi (mã khuyến mãi, chương trình khuyến mãi) nào.

Hệ thống vẫn thực hiện tạo khuyến mãi cho sản phẩm này được nhưng sản phẩm sẽ không được áp dụng khuyến mãi.

Sản phẩm không thể thực hiện khuyến mãi line items khi tạo đơn hàng.

Một đơn hàng khi chứa sản phẩm có thuộc tính này thì chỉ áp dụng khuyến mãi cho những sản phẩm bình thường, sản phẩm "Không áp dụng khuyến mãi" sẽ không được áp dụng.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.