Trong lần Nâng cấp (Build) được chạy vào ngày 20/07/2018, Haravan cập nhật một tính năng mới hoàn toàn:

Lựa chọn quốc gia khi cấu hình vận chuyển

Khi cấu hình vận chuyển, Nhà bán hàng được hỗ trợ chọn giao hàng nước ngoài với các quốc gia là MỹThái Lan.

Hiển thị trên trang Thanh toán:


  • Mỹ (United States)

Thiết lập trong trang Cấu hình:

Lựa chọn ngoài trang Thanh toán:


  • Thái Lan (Thailand)

Thiết lập trong trang Cấu hình:

Lựa chọn ngoài trang Thanh toán:Lưu ý: Đối với giao hàng nước ngoài, quốc gia và bang là 2 trường thông tin bắt buộc và không bị ảnh hưởng bởi Cấu hình field trong cấu hình Thanh toán.

Chi tiết nội dung của cập nhật Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.