Bản Build được chạy vào ngày 24/04/2018 cập nhật cho Kiotvet với một số thay đổi:

Khi đồng bộ sản phẩm từ KiotViet sang Haravan:

 • Đối với trường hợp tạo mới sản phẩm (Create):
  • Không đồng bộ trường thông tin Mô tả.
   • Trước khi build, trường thông tin Mô tả vẫn được đồng bộ.
   • Sau khi build, trường thông tin Mô tả không không còn được đồng bộ nữa.
  • Các trường thông tin được đồng bộ:
   • Hình ảnh
   • Tên sản phẩm
   • Loại sản phẩm
   • Ẩn/Hiện sản phẩm
   • Thuộc tính (Variants)
   • Giá trị Variants
 • Đối với trường hợp cập nhật sản phẩm (Update):
  • Không đồng bộ trường thông tin Thuộc tính (Variants).
   • Trước khi build, trường thông tin Thuộc tính vẫn được đồng bộ khi tạo mới lẫn cập nhật sản phẩm.
   • Sau khi build, trường thông tin Thuộc tính không không được đồng bộ khi cập nhật mà chỉ được đồng bộ khi tạo mới sản phẩm.
  • Các trường thông tin được đồng bộ: 
   • Giá bán
   • Tồn kho  
    (Được tính bằng Giá trị Tồn kho chi nhánh dùng để nhận đơn hàng HRV + [Tổng tồn kho của các kho khác - Tổng đặt của những kho đó])
   • Khối lượng (đơn vị Gram)
   • SKU (HRV)và Barcode (HRV)
    (Chỉ cập nhật nếu KOV chỉnh sửa Mã sản phẩm)
   • Tên sản phẩm,
    (Nếu checked tại phần cấu hình cập nhật)
   • Ẩn/ Hiển thị sản phẩm
    (Nếu checked tại phần cấu hình cập nhật)


Nội dung của bản build lần này có thể khái quát trong bảng sau:

 

Trước khi build

Sau khi build

Tạo mới sản phẩm

 • Hình ảnh
 • Tên sản phẩm
 • Loại sản phẩm
 • Ẩn/Hiện sản phẩm
 • Thuộc tính (Variants)
 • Giá trị Variants
 • Mô tả
 • Hình ảnh
 • Tên sản phẩm
 • Loại sản phẩm
 • Ẩn/Hiện sản phẩm
 • Thuộc tính (Variants)
 • Giá trị Variants
 • Không mô tả

Cập nhật sản phẩm

 • Giá bán
 • Tồn kho   
 • Khối lượng (đơn vị Gram)
 • SKU (HRV) và Barcode (HRV)
 • Tên sản phẩm
 • Ẩn/ Hiển thị sản phẩm
 • Thuộc tính (Variants)
 • Giá bán
 • Tồn kho   
 • Khối lượng (đơn vị Gram)
 • SKU (HRV)và Barcode (HRV)
 • Tên sản phẩm
 • Ẩn/ Hiển thị sản phẩm
 • Giữ nguyên Thuộc tính khi tạo mới

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

Để xem chi tiết nội dung ứng dụng, vui lòng click vào đây.